Odla dina egna!

Regler & Villkor

VILLKOR

SVERIGE

Dessa villkor ("Villkor"/"Villkoren") ska tillämpas på pristävlingen ("Pristävlingen") som i enlighet med vad som framgår av Artikel 3 erbjuds av H.J. Heinz B.V., med säte i Helsingborg och/eller ett av dess koncernbolag (kollektivt hänvisade till som "Heinz") tillsammans med Mannov AB. Genom att delta i Pristävlingen samtycker du ovillkorligen till tillämpbarheten av dessa Villkor och allmänna villkor för sociala medieplattformar – inklusive men inte begränsat till Facebook – vilka kan vara fullt tillämpbara utöver dessa Villkor. Alla bidragsinstruktioner utgör en del av dessa Villkor.

 

Artikel 1 – Generellt

1.1 För att delta i tävlingen måste du bo i Sverige. Deltagare måste även vara fyllda 18 år vid tävlingstillfället.

1.2 Personer som är yngre än 18 år måste ha målsmans tillstånd eller tillstånd av en god man för att delta i Pristävlingen.

1.3 H J Heinz B.V. SE anställda, deras anhöriga eller personer associerade till tävlingen (”Heinz Ketchup Grow Your Own 2017”) på Heinz Tomato Ketchup EU:s Facebook-sidor (Storbrittanien, Tyskland, Frankrike, Holland, Schweiz, Spanien, Sverige, Portugal, Italien och Irland) får inte delta i tävlingen.

1.4 Alla svar/kommentarer från tredje part eller agent kommer att diskvalificeras.

1.5 Vid deltagande av Heinz Grow Your Own 2017 ska deltagaren ha läst, förstått, accepterat och godkänt Villkoren.

1.6 Heinz Integritetspolicy och Ansvarsbegränsning, vilka du finner online på www.heinz.se, tillämpas på Pristävlingen i den mån inget annat uttryckligen föreskrivs i dessa Villkor.

1.7 Heinz har rätt att ändra dessa Villkor under Pristävlingsperioden utan föregående meddelande till deltagarna. Den version av Villkoren som var gällande vid tiden för deltagandet gäller för deltagaren.

1.8 Heinz ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Heinz hemsida www.heinz.se, där du har möjlighet att spara och/eller skriva ut en kopia av Villkoren.

1.9 Pristävlingen har inget samband med Facebook och är på inget sätt sponsrad, godkänd eller administrerad av Facebook. Deltagare attesterar att Facebook ej har något ansvar gentemot dem vad gäller Pristävlingen.

1.10 Dina personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen (PUL och adress- och kontaktuppgifter kommer endast lagras i H J Heinz B.V. SE databas om du är vald som vinnare i någon av tävlingarna. Dina uppgifter används endast av oss på H J Heinz B.V. SE enligt Villkoren. Informationen kommer inte att lämnas vidare till annan part. Om en användare har godkänt att få information från H J Heinz B.V. SE på något annat sätt (utanför denna tävling) eller genom en tredje part, får deras uppgifter användas i det syftet, inklusive direktreklam.

 

Artikel 2 – Data

2.1 För att delta i tävlingen och möjliggöra för Heinz att kommunicera med dig, kan du bli ombedd att tillhandahålla personuppgifter till Heinz (t.ex. namn, (email)adress, (mobil)telefonnummer).

2.2 Du garanterar att all information som tillhandahålls av dig är korrekt, tillförlitlig och fullständig. Bidrag med oriktig information kommer inte att delta i Pristävlingen.

2.3 När du besöker Heinz hemsida kan data inhämtas genom användning av en cookiefil som lagras på din dators hårddisk. Heinz hemsida använder cookies för att särskilja dig från andra användare på hemsidan. Du kan neka till användningen av cookies genom att aktivera inställningen i din webbläsare som gör det möjligt för dig att hindra cookies. Detta kan dock ha en negativ inverkan på hemsidans prestanda. För detaljerad information om de cookies vi använder och för vilka ändamål vi använder dem, hänvisar vi till vår Cookiepolicy som du finner online på www.heinz.se.

2.4 De data som du tillhandahåller Heinz samlas in och behandlas enbart i den utsträckning och på ett sådant sätt som är nödvändigt för de ändamål som anges i dessa Villkor. Heinz kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att din data behandlas säkert och i enlighet med Heinz integritetspolicy som finns online på www.heinz.se. Heinz kommer inte, utan ditt föregående medgivande, sälja eller överföra dina personuppgifter till tredje part som inte är en del av företaget Kraft Heinz. Genom att delta i Pristävlingen samtycker envar deltagare till användande av deras personuppgifter enligt dessa Villkor.

2.5 Heinz kan samla in och behandla personuppgifter för följande ändamål:

 1. För att fullgöra skyldigheter som uppstår genom avtal som ingåtts mellan dig och Heinz;
 2. För att fullgöra andra (juridiska) skyldigheter;
 3. För att tillhandhålla dig information, produkter eller tjänster vilka du begärt från Heinz eller vilka Heinz tror kan intressera dig, i den mån du uttryckligen har gett ditt medgivande till att bli kontaktad för sådana ändamål, särskilt avseende Pristävlingen, andra pristävlingar eller specialerbjudanden; eller
 4. För att leverera det tillgängliga priset till vinnaren och för att på andra sätt administrera och sköta Pristävlingen;
 5. För att genomföra marknadsundersökningskampanjer som söker din åsikt om våra produkter och tjänster.

2.6 Heinz kommer att vidta alla lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot dataförlust, skada eller olaglig eller obehörig behandling.

2.7 Du har rätt att lämna en formell begäran om att ta del av den information som Heinz behandlar om dig. Dessutom har du rätt att kräva att Heinz ändrar eller raderar dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter när som helst genom att kontakta Heinz kundtjänst. Se Artikel 9 för kontaktinformation.

2.8 Personuppgifter och datauppgifter kan sammankopplas med en dator eller en IP-adress (Internet Protocol) för att underlätta för dig att begära information från Heinz eller att delta i framtida pristävlingar. Enbart datauppgifter, exklusive personuppgifter, kommer att användas för att anpassa pristävlingar till dina preferenser.

2.9 När föräldrars medgivande eller god mans medgivande har getts för deltagande av personer yngre än 16 (sexton) år, ska Heinz enbart använda de personuppgifter som krävs för deltagande i Pristävlingen.

 

Artikel 3 – Pristävling

3.1 Grow Your Own 2017

3.2 Frön

Deltagare kan få sina Heinz-frön genom att fylla i sina personuppgifter i formuläret (t.ex. namn, (email)adress, (mobil)telefonnummer). För att delta i tävlingen måste användare sammanställa sitt bidrag genom att klicka på knappen ‘Skicka mina Heinz-frön’ på mikro-sitens landningssida.

Denna pristävling kommer att pågå från kl 10:00 6 februari 2017 till kl 16:00 13 april 2017 ("Pristävlingsperioden").

3.3 Varor

Det finns 30 priser att vinna under Pristävlingsperioden. För att kunna delta i tävlingen måste deltagare lägga upp bilder på sina odlingsaktiviteter/tomatgroddar på Heinz Tomato Ketchups Facebook-sida.

Denna pristävling kommer att pågå från kl 10 20 mars 2017 tillkl 16:00 13 april 2017 (”Pristävlingsperioden”).

3.4 Unik flaska

En deltagare kommer att ha möjlighet att få sina tomater buteljerade i en unik flaska ketchup. För att kunna delta i tävlingen måste deltagare lägga upp bilder på sin tomatplanta på Heinz Tomato Ketchups Facebook-sida.

Denna pristävling kommer att pågå från kl 10 4 september 2017 till kl 16 11 september 2017 (”Pristävlingsperioden”).

3.5 Alla tävlingsbidrag måste erhållas av Heinz senast vid Pristävlingsperiodens slut. Alla bidrag som erhålls efter denna tidpunkt är automatiskt ogiltigförklarade och är inte valbara för att vinna pris. Ofullständiga bidrag kommer inte att inkluderas i tävlingen.

 

Artikel 4 – Priser

Frön

4.1 Som deltagare i Pristävlingen kan du vinna möjligheten att testa Heinz tomatfrön. Detta betyder att vinnande deltagare kommer att erhålla detta pris och kan då använda sina Heinz tomatfrön för icke-kommersiella syften.

4.2 Deltagare måste fylla i sina personuppgifter (t.ex. namn, (e-mail)adress, (mobil)telefonnummer) för att erhålla priset. Heinz beslut är slutgiltigt och bindande och är inte föremål för diskussion.

4.3 Det finns en gräns på 3 bidrag per hushåll.

4.4 Det finns 2500 paket tomatfrön tillgängliga för vinst under Pristävlingsperioden.

4.5 Antalet fröpaket som är tillgängliga för vinst var dag på mikro-siten under Pristävlingsperioden är begränsat för att ge så många personer som möjligt chansen att vinna frön under kampanjens gång.

4.6 Om maxantalet frön vunna per dag uppnås kommer kunden att meddelas och ombeds då återkomma dagen därpå för en ny chans att vinna frön.

4.7 Priset/priserna är personliga. De kan inte returneras, får ej överföras eller överlåtas och det finns inget kontantalternativ till priset/priserna.

4.8 Priset/priserna kommer att skickas till den adress som angivits vid registrering inom 4 (fyra) veckor efter Pristävlingsperiodens slut.

4.9 Heinz förbehåller sig rätten att erbjuda alternativt/alternativa pris/priser av likvärdigt eller större värde än det ursprungliga priset/priserna, om det ursprungliga priset/priserna skulle bli otillgängliga på grund av skäl bortom Heinz kontroll.

4.10 Om priset/priserna inte kan tilldelas vinnaren på grund av skäl bortom Heinz kontroll, kan vinnaren göra anspråk på sitt pris/sina priser senast 3 (tre) månader efter datum för dragningen. Efter denna period eller efter avböjande av priset/priserna, kommer priset/priserna att återgå till Heinz.

4.11 Priser [priserna] kommer bara att levereras till adresser i Sverige.

4.12 Varje vinnares namn och län är tillgängliga vid efterfrågan genom att maila info@heinz.se inom slutet av Pristävlingsperioden.

4.13 Eventuella vadslagnings- och spelskatter på tilldelningen av priset/priserna till följd av skattelagstiftning i jurisdiktionen där den skattepliktiga händelsen för sådana skattesyften anses ha ägt rum, kommer att bäras av Heinz i den utsträckning som det tillåts enligt lag. Alla former av andra utländska, inhemska eller lokala skatter (inklusive men inte begränsat till individuell inkomstskatt) som kan påföras eller fastställas av en relevant jurisdiktion, till följd av deltagande i Pristävlingen eller tilldelandet av pris/priser, ska bäras av och betalas av den relevanta vinnaren av priset/priserna och/eller deltagaren.

 

Varor

4.14 Det finns 24 priser att vinna under Pristävlingsperioden. Under Pristävlingsperioden äger jurybedömning rum på de datumen och för de priser som listas nedan. Var vänlig notera att när väl jurybedömningen äger rum för varje pris på datumen nedan kommer de priserna ej längre vara tillgängliga för resten av Pristävlingsperioden. Tillgängliga priser listas nedan:

 • Heinz Tomato Ketchup skottkärra (6)

Det finns 6 Heinz Tomato Ketchup odlingskits tillgängliga. Jurybedömningen kommer att avslutas den 30 mars 2017 kl. 16.00 varpå vinnarna tillkännages direkt.

 • Heinz Tomato Ketchup vattenkannor (6)

Det finns 6 Heinz Tomato Ketchup vattenkannor. Jurybedömningen kommer att avslutas den 6 april 2017 kl. 16.00 varpå vinnarna tillkännages direkt.

 • Heinz Tomato Ketchup odlingskit (6)

Det finns 6 Heinz Tomato Ketchup miniskottkärror. Jurybedömningen kommer att avslutas den 13 april 2016 kl. 16.00 varpå vinnarna tillkännages direkt.

4.15 Vinnare av varorna kommer att ha lagt upp bilder på sina odlingsaktiviteter/tomatgroddar på Heinz Tomato Ketchups Facebook-sida. Vinnarna kommer sedan att väljas ut av en jury. Vinnarna väljs på Tävlingsmarknadsförarens villkor. Heinz beslut är slutgiltigt och bindande och är inte föremål för diskussion.

4.16 Vinnare kommer att meddelas inom tre arbetsdagar efter inläggets publicering med ett svar från Mannov på Facebook. Då ombeds vinnare även skicka över sina personuppgifter i ett privatmeddelande på Facebook så att alla detaljer är på plats för tilldelning av det vunna priset. Utöver detta kommer vi även att redigera inlägget så att det tillkännager vinnarna. Heinz beslut är slutgiltigt och bindande och är inte föremål för diskussion.

4.17 Vinnare kan enbart vinna en gång under Pristävlingsperioden.

4.18 Priset är personligt för vinnaren. Priset kan inte returneras, får ej överföras eller överlåtas och det finns inget kontantalternativ till priset.

4.19 Priset kan komma att se något annorlunda ut jämfört med bilden som finns på Facebook.

4.20 Priset/priserna kommer att skickas till den adress som angivits vid registreringen för tävlingen och inom 4 (fyra) veckor efter slutet av Pristävlingsperioden.

4.21 Heinz kommer att vidta alla rimliga ansträngningar för att kontakta vinnaren. Om vinnaren inte kan kontaktas eller inte är tillgänglig, förbehåller Heinz sig rätten att erbjuda priset till en på nytt utsedd vinnare.

4.22 Priser levereras enbart till en adress i Sverige.

4.23 Varje vinnares namn och län är tillgängliga vid efterfrågan genom att maila info@heinz.se inom slutet av Pristävlingsperioden.

4.24 Eventuella vadslagnings- och spelskatter på tilldelningen av priset/priserna till följd av skattelagstiftning i jurisdiktionen där den skattepliktiga händelsen för sådana skattesyften anses ha ägt rum, kommer att bäras av Heinz i den utsträckning som det tillåts enligt lag. Alla former av andra utländska, inhemska eller lokala skatter (inklusive men inte begränsat till individuell inkomstskatt) som kan påföras eller fastställas av en relevant jurisdiktion, till följd av deltagande i Pristävlingen eller tilldelandet av pris/priser, ska bäras av och betalas av den relevanta vinnaren av priset/priserna och/eller deltagaren.

 

Unik flaska

4.25 En utsedd vinnare från Sverige kommer att ha chansen att få sina egenodlade tomater upphämtade av ett arrangerat bud. De kommer då att transporteras till Heinz Innovation Centre i Nederländerna.

4.26 Om en deltagare utses till vinnare kommer denne att kontaktas av Mannov AB via Facebook för att tillhandahålla dennes personuppgifter. Deltagaren godkänner därmed att deras email kan användas för att korrespondera mellan deltagaren och Mannov AB.

4.27 Den utvalda vinnarens hemodlade tomater kommer sedan att användas för att producera en skräddarsydd flaska Heinz Tomato Ketchup. Denna individuella flaska kommer att få sin ’Heinz Keystone’ unikt anpassad för det här tillfället, då den utvalda vinnaren får sitt namn tryckt på etiketten.

4.28 Den specialbeställda flaskan kommer sedan att transporteras tillbaka till vinnaren via arrangerat bud. Flaskan är endast till för vinnarens användning.

4.29 Tävlingsdeltagare kommer att ha lagt upp bilder på sin tomatplanta på Heinz Tomato Ketchups Facebook-sida. Vinnarna kommer sedan att väljas ut av en jury. Vinnarna väljs på Tävlingsmarknadsförarens villkor. Heinz beslut är slutgiltigt och bindande och är inte föremål för diskussion.

4.30 Vinnare kan enbart vinna en gång under Pristävlingsperioden.

4.31 Priset är personligt för vinnaren. Priset kan inte returneras, får ej överföras eller överlåtas och det finns inget kontantalternativ till priset.

4.32 Priset kommer att skickas från Mannov AB via Posten till den adress som angivits vid registreringen för tävlingen och inom 4 (fyra) veckor efter slutet av Pristävlingsperioden.

4.33 Heinz kommer att vidta alla rimliga ansträngningar för att kontakta vinnaren. Om vinnaren inte kan kontaktas eller inte är tillgänglig, förbehåller Heinz sig rätten att erbjuda priset till en på nytt utsedd vinnare.

4.34 Heinz förbehåller sig rätten att erbjuda ett alternativt pris av likvärdigt eller större värde än det ursprungliga priset, om det ursprungliga priset skulle bli otillgängligt på grund av skäl bortom Heinz kontroll.

4.35 I det fall vinnaren inte har möjlighet att skicka sina tomater inom den nödvändiga tidsramen, eller i det fall tomaterna inte kommer fram till Heinz i gott tillstånd av anledningar bortom Heinz kontroll, eller om vinnaren inte kan närvara vid marknadsföringsaktiviteter, förbehåller Heinz sig rätten till att välja ut en annan vinnare utan att den första vinnaren blir berättigad till ett ersättningspris.

4.36 Om priset inte kan tilldelas vinnaren på grund av skäl bortom Heinz kontroll, kan vinnaren göra anspråk på sitt pris senast 3 (tre) månader efter 11/9-16. Efter denna period eller efter avböjande av priset, kommer priset att återgå till Heinz.

4.37 Heinz förbehåller sig rätten att (i) diskvalificera bidrag som Heinz misstänker inte har gjorts i enlighet med dessa Villkor och (ii) använda samma metod för att välja ut en alternativ vinnare av det pris som de skulle ha vunnit.

4.38 Priset levereras enbart till en adress i Sverige.

4.39 Varje vinnares namn och län är tillgängliga vid efterfrågan genom att maila info@heinz.se inom slutet av Pristävlingsperioden.

4.40 Vinnaren kan komma att bli tillfrågad att obetalt delta i film- och marknadsföringsaktiviteter när tävlingen har avslutats.

4.41 Vinnaren kan komma att bli tillfrågad att obetalt delta i intervjuer med Heinz och Heinz nominerade tredje part som en del av tävlingen. Genom att bidra till tävlingen godkänner vinnaren användandet av dennes namn och bild i det fall Heinz önskar att de deltar i marknadsföringsaktiviteter.

4.42 Genom att ladda upp en bild (”användargenererat innehåll”) på Heinz Tomato Ketchups Facebook-sida avstår användare moraliska rättigheter som kan finnas ”användargenererat innehåll” och ger samtidigt Heinz en royaltyfri, icke-exklusiv rättighet att ladda upp, spara, använda, modifiera, uppvisa, kopiera och distribuera sådant ”användargenererat innehåll” endast i samband med verksamheten på denna varumärkesmärkta Facebook-sida.

4.43 Eventuella vadslagnings- och spelskatter på tilldelningen av priset/priserna till följd av skattelagstiftning i jurisdiktionen där den skattepliktiga händelsen för sådana skattesyften anses ha ägt rum, kommer att bäras av Heinz i den utsträckning som det tillåts enligt lag. Alla former av andra utländska, inhemska eller lokala skatter (inklusive men inte begränsat till individuell inkomstskatt) som kan påföras eller fastställas av en relevant jurisdiktion, till följd av deltagande i Pristävlingen eller tilldelandet av pris/priser, ska bäras av och betalas av den relevanta vinnaren av priset/priserna och/eller deltagaren.

 

Artikel 5 – Fraktkostnader för priser

5.1 Alla kostnader relaterade till frakt av någon av priserna (inklusive moms) kommer att betalas av Heinz.

5.2 Heinz ska endast ersätta sådana kostnader som avses i paragraf 5.1 som deltagaren rimligen har ådragit sig och under förutsättning att deltagaren kan uppvisa kvitton eller andra giltiga betalningsbevis.

5.3 Respektive pris kommer att skickas till den adress som angivits vid inträdet inom 4 (fyra) veckor från Pristävlingens slut.

5.4 Priset kommer enbart att levereras till en adress i Sverige.

 

Artikel 6 – Ansvar

6.1 Du samtycker till att deltagandet i Pristävlingen sker på din egen risk.

6.2 Du försäkrar att du är den enda ägaren av de immateriella rättigheterna till allt material och all information, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, mönsterskydd, recept och bilder och oavsett format (t.ex. muntligen, elektroniskt eller i skrift), som du tillhandahållit Heinz i samband med Pristävlingen ("Material"/"Materialet"). Du försäkrar även att Materialet inte gör intrång i någon tredje parts rättigheter och inte i övrigt är olagligt. Du ska hålla Heinz skadeslös för alla anspråk från tredje parter avseende Materialet.

6.3 I det fall att Materialet gör intrång i rättigheter tillhörande tredje part eller i övrigt är olagligt, har Heinz rätt att diskvalificera ditt bidrag och att hålla dig ersättningsskyldig för alla skada som uppstår till följd av detta.

6.4 Heinz kommer under inga omständigheter vara ansvarig eller skadeståndspliktig för något bidrag i Pristävlingen eller för något Material.

6.5 Heinz kommer under inga omständigheter acceptera någon skadeståndsskyldighet för någon förlust eller skada, varken direkt eller indirekt, i samband med Pristävlingen, inklusive men inte begränsat till:

 1. Mottagning, användning eller missbruk av priset/priserna som skickats av Heinz;
 2. Indragning, avbrott, eller förändring av Pristävlingen;
 3. Bidrag som av tekniska eller andra skäl är misslyckade, ofullständiga, förlorade, försenade, skadade, korrumperade eller missriktade;
 4. Olaglig användning av något system tillhörande tredje part.

 

Artikel 7 – Immateriella rättigheter

7.1 Alla immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, tillhör enbart och exklusivt Heinz och ska tillfalla Heinz.

7.2 I den utsträckning som de immateriella rättigheterna inte automatiskt tillfaller Heinz, överlåter du härmed till Heinz alla sådana immateriella rättigheter i hela världen, vilket härmed accepteras av Heinz.

7.3 I den utsträckning tillåtet enligt lag, avstår du härmed från alla moraliska rättigheter baserat på författarskap och samtycker till att aldrig anföra någon moralisk rättighet mot Heinz, invända mot eller förhindra någon modifiering, eller kontrollera publicering eller distribution med avseende på verk som skyddas av upphovsrätt.

7.4 För tydlighets skull, Heinz eller dess underlicensierade har rätt att förkorta, ändra eller ta bort Material efter eget gottfinnande utan (föregående) meddelande till och/eller samtycke av dig.

7.5 Genom deltagande i Pristävlingen ger du Heinz rätt att använda ditt namn och/eller Material på, inklusive men inte begränsat till:

 1. Priser; och/eller
 2. Heinz hemsida och sociala medier, inklusive men inte begränsat till Twitter, Instagram och Pinterest.

7.6 Hyperlänkning till Pristävlingen är tillåtet förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

 1. En hyperlänk får enbart användas för att länka till hemsidan för Pristävlingen;
 2. Reklam, upphovsrättsmeddelanden och andra meddelanden på Pristävlingens hemsida får inte döljas;
 3. Att antyda eller nämna att Heinz sponsrar eller stödjer din hemsida är inte tillåtet;
 4. Hyperlänkar tas omedelbart bort om det begärs av Heinz.

Vänligen kontrollera även tillämpliga villkor från din hemsideleverantör.

 

Artikel 8 – Heinz rättigheter

8.1 Heinz förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande, diskvalificera bidrag som Heinz misstänker inte har gjorts i enlighet med dessa Villkor eller andra tillämpliga legala förpliktelser utan att vara ersättningsskyldig för eventuell skada. Heinz beslut kommer att vara slutgiltigt och bindande i alla frågor och är inte föremål för diskussion.

8.2 Heinz förebehåller sig rätten att välja ut alternativ/alternativa vinnare i det fall att vinnare har handlat i strid med dessa Villkor.

8.3 Heinz förbehåller sig rätten, i den utsträckning som tillåts enligt lag, att efter eget gottfinnande ställa in, skjuta upp eller ändra Pristävlingen utan föregående meddelande när så visar sig nödvändigt, utan att vara ersättningsskyldig för eventuell skada.

8.4 Bidraget i Pristävlingen och annat åtföljande material kan användas för inhemsk och privat användning utan föregående medgivande av Heinz.

8.5 Otillåten modifiering av mjukvaruapplikationer som används för Pristävlingen utan föregående medgivande av Heinz ("hacking") är förbjudet. Heinz kommer att hålla dig ansvarig för skada som förorsakas Heinz i detta avseende.

8.6 Pristävlingen eller priserna får inte användas för att:

 1. Uttrycka politiska, religiösa, våldsamma, sexuella eller rasistiska åsikter vilka är olagliga eller står i strid med god moral;
 2. Förolämpa, reta, diskriminera eller göra en sexuell anspelning;
 3. Placera skadlig mjukvara (t.ex. virus eller mask) i Heinzs mjukvara;
 4. Skada Heinz goda namn;
 5. Begå intrång i (immateriella) rättigheter tillhörande tredje part.

 

Artikel 9 – Kontaktuppgifter

9.1 Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål på Pristävlingen, vänligen kontakta:

H.J. Heinz B.V.
Kanongatan 157
254 67 Helsingborg
Sverige
Telefonnummer: 042-400 00 34
E-mail: info@heinz.se

 

Artikel 10 – Övrigt

10.1 Om och i den utsträckning som någon bestämmelse i dessa Villkor inte är juridiskt bindande eller förklaras ogiltig eller förklaras inte kunna upprätthållas av en domstol, ska det inte påverka övriga bestämmelser i dessa Villkor.

10.2 Dessa Villkor ska vara underkastade svensk materiell rätt.

10.3 Alla tvister som uppstår i anledning av dessa Villkor ska anhängiggöras vid Stockholms tingsrätt eller vid den domstol som ligger närmast deltagarens bostadsort.

 

VILLKOR

SVERIGE

Dessa villkor ("Villkor"/"Villkoren") ska tillämpas på pristävlingen ("Pristävlingen") som i enlighet med vad som framgår av Artikel 3 erbjuds av H.J. Heinz B.V., med säte i Helsingborg och/eller ett av dess koncernbolag (kollektivt hänvisade till som "Heinz") tillsammans med Mannov AB. Genom att delta i Pristävlingen samtycker du ovillkorligen till tillämpbarheten av dessa Villkor och allmänna villkor för sociala medieplattformar – inklusive men inte begränsat till Facebook – vilka kan vara fullt tillämpbara utöver dessa Villkor. Alla bidragsinstruktioner utgör en del av dessa Villkor.

 

Artikel 1 – Generellt

1.1 För att delta i tävlingen måste du bo i Sverige. Deltagare måste även vara fyllda 18 år vid tävlingstillfället.

1.2 Personer som är yngre än 18 år måste ha målsmans tillstånd eller tillstånd av en god man för att delta i Pristävlingen.

1.3 H J Heinz B.V. SE anställda, deras anhöriga eller personer associerade till tävlingen (”Heinz Ketchup Grow Your Own 2017”) på Heinz Tomato Ketchup EU:s Facebook-sidor (Storbrittanien, Tyskland, Frankrike, Holland, Schweiz, Spanien, Sverige, Portugal, Italien och Irland) får inte delta i tävlingen.

1.4 Alla svar/kommentarer från tredje part eller agent kommer att diskvalificeras.

1.5 Vid deltagande av Heinz Grow Your Own 2017 ska deltagaren ha läst, förstått, accepterat och godkänt Villkoren.

1.6 Heinz Integritetspolicy och Ansvarsbegränsning, vilka du finner online på www.heinz.se, tillämpas på Pristävlingen i den mån inget annat uttryckligen föreskrivs i dessa Villkor.

1.7 Heinz har rätt att ändra dessa Villkor under Pristävlingsperioden utan föregående meddelande till deltagarna. Den version av Villkoren som var gällande vid tiden för deltagandet gäller för deltagaren.

1.8 Heinz ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Heinz hemsida www.heinz.se, där du har möjlighet att spara och/eller skriva ut en kopia av Villkoren.

1.9 Pristävlingen har inget samband med Facebook och är på inget sätt sponsrad, godkänd eller administrerad av Facebook. Deltagare attesterar att Facebook ej har något ansvar gentemot dem vad gäller Pristävlingen.

1.10 Dina personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen (PUL och adress- och kontaktuppgifter kommer endast lagras i H J Heinz B.V. SE databas om du är vald som vinnare i någon av tävlingarna. Dina uppgifter används endast av oss på H J Heinz B.V. SE enligt Villkoren. Informationen kommer inte att lämnas vidare till annan part. Om en användare har godkänt att få information från H J Heinz B.V. SE på något annat sätt (utanför denna tävling) eller genom en tredje part, får deras uppgifter användas i det syftet, inklusive direktreklam.

 

Artikel 2 – Data

2.1 För att delta i tävlingen och möjliggöra för Heinz att kommunicera med dig, kan du bli ombedd att tillhandahålla personuppgifter till Heinz (t.ex. namn, (email)adress, (mobil)telefonnummer).

2.2 Du garanterar att all information som tillhandahålls av dig är korrekt, tillförlitlig och fullständig. Bidrag med oriktig information kommer inte att delta i Pristävlingen.

2.3 När du besöker Heinz hemsida kan data inhämtas genom användning av en cookiefil som lagras på din dators hårddisk. Heinz hemsida använder cookies för att särskilja dig från andra användare på hemsidan. Du kan neka till användningen av cookies genom att aktivera inställningen i din webbläsare som gör det möjligt för dig att hindra cookies. Detta kan dock ha en negativ inverkan på hemsidans prestanda. För detaljerad information om de cookies vi använder och för vilka ändamål vi använder dem, hänvisar vi till vår Cookiepolicy som du finner online på www.heinz.se.

2.4 De data som du tillhandahåller Heinz samlas in och behandlas enbart i den utsträckning och på ett sådant sätt som är nödvändigt för de ändamål som anges i dessa Villkor. Heinz kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att din data behandlas säkert och i enlighet med Heinz integritetspolicy som finns online på www.heinz.se. Heinz kommer inte, utan ditt föregående medgivande, sälja eller överföra dina personuppgifter till tredje part som inte är en del av företaget Kraft Heinz. Genom att delta i Pristävlingen samtycker envar deltagare till användande av deras personuppgifter enligt dessa Villkor.

2.5 Heinz kan samla in och behandla personuppgifter för följande ändamål:

 1. För att fullgöra skyldigheter som uppstår genom avtal som ingåtts mellan dig och Heinz;
 2. För att fullgöra andra (juridiska) skyldigheter;
 3. För att tillhandhålla dig information, produkter eller tjänster vilka du begärt från Heinz eller vilka Heinz tror kan intressera dig, i den mån du uttryckligen har gett ditt medgivande till att bli kontaktad för sådana ändamål, särskilt avseende Pristävlingen, andra pristävlingar eller specialerbjudanden; eller
 4. För att leverera det tillgängliga priset till vinnaren och för att på andra sätt administrera och sköta Pristävlingen;
 5. För att genomföra marknadsundersökningskampanjer som söker din åsikt om våra produkter och tjänster.

2.6 Heinz kommer att vidta alla lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot dataförlust, skada eller olaglig eller obehörig behandling.

2.7 Du har rätt att lämna en formell begäran om att ta del av den information som Heinz behandlar om dig. Dessutom har du rätt att kräva att Heinz ändrar eller raderar dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter när som helst genom att kontakta Heinz kundtjänst. Se Artikel 9 för kontaktinformation.

2.8 Personuppgifter och datauppgifter kan sammankopplas med en dator eller en IP-adress (Internet Protocol) för att underlätta för dig att begära information från Heinz eller att delta i framtida pristävlingar. Enbart datauppgifter, exklusive personuppgifter, kommer att användas för att anpassa pristävlingar till dina preferenser.

2.9 När föräldrars medgivande eller god mans medgivande har getts för deltagande av personer yngre än 16 (sexton) år, ska Heinz enbart använda de personuppgifter som krävs för deltagande i Pristävlingen.

 

Artikel 3 – Pristävling

3.1 Grow Your Own 2017

3.2 Frön

Deltagare kan få sina Heinz-frön genom att fylla i sina personuppgifter i formuläret (t.ex. namn, (email)adress, (mobil)telefonnummer). För att delta i tävlingen måste användare sammanställa sitt bidrag genom att klicka på knappen ‘Skicka mina Heinz-frön’ på mikro-sitens landningssida.

Denna pristävling kommer att pågå från kl 10:00 6 februari 2017 till kl 16:00 13 april 2017 ("Pristävlingsperioden").

3.3 Varor

Det finns 30 priser att vinna under Pristävlingsperioden. För att kunna delta i tävlingen måste deltagare lägga upp bilder på sina odlingsaktiviteter/tomatgroddar på Heinz Tomato Ketchups Facebook-sida.

Denna pristävling kommer att pågå från kl 10 20 mars 2017 tillkl 16:00 13 april 2017 (”Pristävlingsperioden”).

3.4 Unik flaska

En deltagare kommer att ha möjlighet att få sina tomater buteljerade i en unik flaska ketchup. För att kunna delta i tävlingen måste deltagare lägga upp bilder på sin tomatplanta på Heinz Tomato Ketchups Facebook-sida.

Denna pristävling kommer att pågå från kl 10 4 september 2017 till kl 16 11 september 2017 (”Pristävlingsperioden”).

3.5 Alla tävlingsbidrag måste erhållas av Heinz senast vid Pristävlingsperiodens slut. Alla bidrag som erhålls efter denna tidpunkt är automatiskt ogiltigförklarade och är inte valbara för att vinna pris. Ofullständiga bidrag kommer inte att inkluderas i tävlingen.

 

Artikel 4 – Priser

Frön

4.1 Som deltagare i Pristävlingen kan du vinna möjligheten att testa Heinz tomatfrön. Detta betyder att vinnande deltagare kommer att erhålla detta pris och kan då använda sina Heinz tomatfrön för icke-kommersiella syften.

4.2 Deltagare måste fylla i sina personuppgifter (t.ex. namn, (e-mail)adress, (mobil)telefonnummer) för att erhålla priset. Heinz beslut är slutgiltigt och bindande och är inte föremål för diskussion.

4.3 Det finns en gräns på 3 bidrag per hushåll.

4.4 Det finns 2500 paket tomatfrön tillgängliga för vinst under Pristävlingsperioden.

4.5 Antalet fröpaket som är tillgängliga för vinst var dag på mikro-siten under Pristävlingsperioden är begränsat för att ge så många personer som möjligt chansen att vinna frön under kampanjens gång.

4.6 Om maxantalet frön vunna per dag uppnås kommer kunden att meddelas och ombeds då återkomma dagen därpå för en ny chans att vinna frön.

4.7 Priset/priserna är personliga. De kan inte returneras, får ej överföras eller överlåtas och det finns inget kontantalternativ till priset/priserna.

4.8 Priset/priserna kommer att skickas till den adress som angivits vid registrering inom 4 (fyra) veckor efter Pristävlingsperiodens slut.

4.9 Heinz förbehåller sig rätten att erbjuda alternativt/alternativa pris/priser av likvärdigt eller större värde än det ursprungliga priset/priserna, om det ursprungliga priset/priserna skulle bli otillgängliga på grund av skäl bortom Heinz kontroll.

4.10 Om priset/priserna inte kan tilldelas vinnaren på grund av skäl bortom Heinz kontroll, kan vinnaren göra anspråk på sitt pris/sina priser senast 3 (tre) månader efter datum för dragningen. Efter denna period eller efter avböjande av priset/priserna, kommer priset/priserna att återgå till Heinz.

4.11 Priser [priserna] kommer bara att levereras till adresser i Sverige.

4.12 Varje vinnares namn och län är tillgängliga vid efterfrågan genom att maila info@heinz.se inom slutet av Pristävlingsperioden.

4.13 Eventuella vadslagnings- och spelskatter på tilldelningen av priset/priserna till följd av skattelagstiftning i jurisdiktionen där den skattepliktiga händelsen för sådana skattesyften anses ha ägt rum, kommer att bäras av Heinz i den utsträckning som det tillåts enligt lag. Alla former av andra utländska, inhemska eller lokala skatter (inklusive men inte begränsat till individuell inkomstskatt) som kan påföras eller fastställas av en relevant jurisdiktion, till följd av deltagande i Pristävlingen eller tilldelandet av pris/priser, ska bäras av och betalas av den relevanta vinnaren av priset/priserna och/eller deltagaren.

 

Varor

4.14 Det finns 24 priser att vinna under Pristävlingsperioden. Under Pristävlingsperioden äger jurybedömning rum på de datumen och för de priser som listas nedan. Var vänlig notera att när väl jurybedömningen äger rum för varje pris på datumen nedan kommer de priserna ej längre vara tillgängliga för resten av Pristävlingsperioden. Tillgängliga priser listas nedan:

 • Heinz Tomato Ketchup skottkärra (6)

Det finns 6 Heinz Tomato Ketchup odlingskits tillgängliga. Jurybedömningen kommer att avslutas den 30 mars 2017 kl. 16.00 varpå vinnarna tillkännages direkt.

 • Heinz Tomato Ketchup vattenkannor (6)

Det finns 6 Heinz Tomato Ketchup vattenkannor. Jurybedömningen kommer att avslutas den 6 april 2017 kl. 16.00 varpå vinnarna tillkännages direkt.

 • Heinz Tomato Ketchup odlingskit (6)

Det finns 6 Heinz Tomato Ketchup miniskottkärror. Jurybedömningen kommer att avslutas den 13 april 2016 kl. 16.00 varpå vinnarna tillkännages direkt.

4.15 Vinnare av varorna kommer att ha lagt upp bilder på sina odlingsaktiviteter/tomatgroddar på Heinz Tomato Ketchups Facebook-sida. Vinnarna kommer sedan att väljas ut av en jury. Vinnarna väljs på Tävlingsmarknadsförarens villkor. Heinz beslut är slutgiltigt och bindande och är inte föremål för diskussion.

4.16 Vinnare kommer att meddelas inom tre arbetsdagar efter inläggets publicering med ett svar från Mannov på Facebook. Då ombeds vinnare även skicka över sina personuppgifter i ett privatmeddelande på Facebook så att alla detaljer är på plats för tilldelning av det vunna priset. Utöver detta kommer vi även att redigera inlägget så att det tillkännager vinnarna. Heinz beslut är slutgiltigt och bindande och är inte föremål för diskussion.

4.17 Vinnare kan enbart vinna en gång under Pristävlingsperioden.

4.18 Priset är personligt för vinnaren. Priset kan inte returneras, får ej överföras eller överlåtas och det finns inget kontantalternativ till priset.

4.19 Priset kan komma att se något annorlunda ut jämfört med bilden som finns på Facebook.

4.20 Priset/priserna kommer att skickas till den adress som angivits vid registreringen för tävlingen och inom 4 (fyra) veckor efter slutet av Pristävlingsperioden.

4.21 Heinz kommer att vidta alla rimliga ansträngningar för att kontakta vinnaren. Om vinnaren inte kan kontaktas eller inte är tillgänglig, förbehåller Heinz sig rätten att erbjuda priset till en på nytt utsedd vinnare.

4.22 Priser levereras enbart till en adress i Sverige.

4.23 Varje vinnares namn och län är tillgängliga vid efterfrågan genom att maila info@heinz.se inom slutet av Pristävlingsperioden.

4.24 Eventuella vadslagnings- och spelskatter på tilldelningen av priset/priserna till följd av skattelagstiftning i jurisdiktionen där den skattepliktiga händelsen för sådana skattesyften anses ha ägt rum, kommer att bäras av Heinz i den utsträckning som det tillåts enligt lag. Alla former av andra utländska, inhemska eller lokala skatter (inklusive men inte begränsat till individuell inkomstskatt) som kan påföras eller fastställas av en relevant jurisdiktion, till följd av deltagande i Pristävlingen eller tilldelandet av pris/priser, ska bäras av och betalas av den relevanta vinnaren av priset/priserna och/eller deltagaren.

 

Unik flaska

4.25 En utsedd vinnare från Sverige kommer att ha chansen att få sina egenodlade tomater upphämtade av ett arrangerat bud. De kommer då att transporteras till Heinz Innovation Centre i Nederländerna.

4.26 Om en deltagare utses till vinnare kommer denne att kontaktas av Mannov AB via Facebook för att tillhandahålla dennes personuppgifter. Deltagaren godkänner därmed att deras email kan användas för att korrespondera mellan deltagaren och Mannov AB.

4.27 Den utvalda vinnarens hemodlade tomater kommer sedan att användas för att producera en skräddarsydd flaska Heinz Tomato Ketchup. Denna individuella flaska kommer att få sin ’Heinz Keystone’ unikt anpassad för det här tillfället, då den utvalda vinnaren får sitt namn tryckt på etiketten.

4.28 Den specialbeställda flaskan kommer sedan att transporteras tillbaka till vinnaren via arrangerat bud. Flaskan är endast till för vinnarens användning.

4.29 Tävlingsdeltagare kommer att ha lagt upp bilder på sin tomatplanta på Heinz Tomato Ketchups Facebook-sida. Vinnarna kommer sedan att väljas ut av en jury. Vinnarna väljs på Tävlingsmarknadsförarens villkor. Heinz beslut är slutgiltigt och bindande och är inte föremål för diskussion.

4.30 Vinnare kan enbart vinna en gång under Pristävlingsperioden.

4.31 Priset är personligt för vinnaren. Priset kan inte returneras, får ej överföras eller överlåtas och det finns inget kontantalternativ till priset.

4.32 Priset kommer att skickas från Mannov AB via Posten till den adress som angivits vid registreringen för tävlingen och inom 4 (fyra) veckor efter slutet av Pristävlingsperioden.

4.33 Heinz kommer att vidta alla rimliga ansträngningar för att kontakta vinnaren. Om vinnaren inte kan kontaktas eller inte är tillgänglig, förbehåller Heinz sig rätten att erbjuda priset till en på nytt utsedd vinnare.

4.34 Heinz förbehåller sig rätten att erbjuda ett alternativt pris av likvärdigt eller större värde än det ursprungliga priset, om det ursprungliga priset skulle bli otillgängligt på grund av skäl bortom Heinz kontroll.

4.35 I det fall vinnaren inte har möjlighet att skicka sina tomater inom den nödvändiga tidsramen, eller i det fall tomaterna inte kommer fram till Heinz i gott tillstånd av anledningar bortom Heinz kontroll, eller om vinnaren inte kan närvara vid marknadsföringsaktiviteter, förbehåller Heinz sig rätten till att välja ut en annan vinnare utan att den första vinnaren blir berättigad till ett ersättningspris.

4.36 Om priset inte kan tilldelas vinnaren på grund av skäl bortom Heinz kontroll, kan vinnaren göra anspråk på sitt pris senast 3 (tre) månader efter 11/9-16. Efter denna period eller efter avböjande av priset, kommer priset att återgå till Heinz.

4.37 Heinz förbehåller sig rätten att (i) diskvalificera bidrag som Heinz misstänker inte har gjorts i enlighet med dessa Villkor och (ii) använda samma metod för att välja ut en alternativ vinnare av det pris som de skulle ha vunnit.

4.38 Priset levereras enbart till en adress i Sverige.

4.39 Varje vinnares namn och län är tillgängliga vid efterfrågan genom att maila info@heinz.se inom slutet av Pristävlingsperioden.

4.40 Vinnaren kan komma att bli tillfrågad att obetalt delta i film- och marknadsföringsaktiviteter när tävlingen har avslutats.

4.41 Vinnaren kan komma att bli tillfrågad att obetalt delta i intervjuer med Heinz och Heinz nominerade tredje part som en del av tävlingen. Genom att bidra till tävlingen godkänner vinnaren användandet av dennes namn och bild i det fall Heinz önskar att de deltar i marknadsföringsaktiviteter.

4.42 Genom att ladda upp en bild (”användargenererat innehåll”) på Heinz Tomato Ketchups Facebook-sida avstår användare moraliska rättigheter som kan finnas ”användargenererat innehåll” och ger samtidigt Heinz en royaltyfri, icke-exklusiv rättighet att ladda upp, spara, använda, modifiera, uppvisa, kopiera och distribuera sådant ”användargenererat innehåll” endast i samband med verksamheten på denna varumärkesmärkta Facebook-sida.

4.43 Eventuella vadslagnings- och spelskatter på tilldelningen av priset/priserna till följd av skattelagstiftning i jurisdiktionen där den skattepliktiga händelsen för sådana skattesyften anses ha ägt rum, kommer att bäras av Heinz i den utsträckning som det tillåts enligt lag. Alla former av andra utländska, inhemska eller lokala skatter (inklusive men inte begränsat till individuell inkomstskatt) som kan påföras eller fastställas av en relevant jurisdiktion, till följd av deltagande i Pristävlingen eller tilldelandet av pris/priser, ska bäras av och betalas av den relevanta vinnaren av priset/priserna och/eller deltagaren.

 

Artikel 5 – Fraktkostnader för priser

5.1 Alla kostnader relaterade till frakt av någon av priserna (inklusive moms) kommer att betalas av Heinz.

5.2 Heinz ska endast ersätta sådana kostnader som avses i paragraf 5.1 som deltagaren rimligen har ådragit sig och under förutsättning att deltagaren kan uppvisa kvitton eller andra giltiga betalningsbevis.

5.3 Respektive pris kommer att skickas till den adress som angivits vid inträdet inom 4 (fyra) veckor från Pristävlingens slut.

5.4 Priset kommer enbart att levereras till en adress i Sverige.

 

Artikel 6 – Ansvar

6.1 Du samtycker till att deltagandet i Pristävlingen sker på din egen risk.

6.2 Du försäkrar att du är den enda ägaren av de immateriella rättigheterna till allt material och all information, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, mönsterskydd, recept och bilder och oavsett format (t.ex. muntligen, elektroniskt eller i skrift), som du tillhandahållit Heinz i samband med Pristävlingen ("Material"/"Materialet"). Du försäkrar även att Materialet inte gör intrång i någon tredje parts rättigheter och inte i övrigt är olagligt. Du ska hålla Heinz skadeslös för alla anspråk från tredje parter avseende Materialet.

6.3 I det fall att Materialet gör intrång i rättigheter tillhörande tredje part eller i övrigt är olagligt, har Heinz rätt att diskvalificera ditt bidrag och att hålla dig ersättningsskyldig för alla skada som uppstår till följd av detta.

6.4 Heinz kommer under inga omständigheter vara ansvarig eller skadeståndspliktig för något bidrag i Pristävlingen eller för något Material.

6.5 Heinz kommer under inga omständigheter acceptera någon skadeståndsskyldighet för någon förlust eller skada, varken direkt eller indirekt, i samband med Pristävlingen, inklusive men inte begränsat till:

 1. Mottagning, användning eller missbruk av priset/priserna som skickats av Heinz;
 2. Indragning, avbrott, eller förändring av Pristävlingen;
 3. Bidrag som av tekniska eller andra skäl är misslyckade, ofullständiga, förlorade, försenade, skadade, korrumperade eller missriktade;
 4. Olaglig användning av något system tillhörande tredje part.

 

Artikel 7 – Immateriella rättigheter

7.1 Alla immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, tillhör enbart och exklusivt Heinz och ska tillfalla Heinz.

7.2 I den utsträckning som de immateriella rättigheterna inte automatiskt tillfaller Heinz, överlåter du härmed till Heinz alla sådana immateriella rättigheter i hela världen, vilket härmed accepteras av Heinz.

7.3 I den utsträckning tillåtet enligt lag, avstår du härmed från alla moraliska rättigheter baserat på författarskap och samtycker till att aldrig anföra någon moralisk rättighet mot Heinz, invända mot eller förhindra någon modifiering, eller kontrollera publicering eller distribution med avseende på verk som skyddas av upphovsrätt.

7.4 För tydlighets skull, Heinz eller dess underlicensierade har rätt att förkorta, ändra eller ta bort Material efter eget gottfinnande utan (föregående) meddelande till och/eller samtycke av dig.

7.5 Genom deltagande i Pristävlingen ger du Heinz rätt att använda ditt namn och/eller Material på, inklusive men inte begränsat till:

 1. Priser; och/eller
 2. Heinz hemsida och sociala medier, inklusive men inte begränsat till Twitter, Instagram och Pinterest.

7.6 Hyperlänkning till Pristävlingen är tillåtet förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

 1. En hyperlänk får enbart användas för att länka till hemsidan för Pristävlingen;
 2. Reklam, upphovsrättsmeddelanden och andra meddelanden på Pristävlingens hemsida får inte döljas;
 3. Att antyda eller nämna att Heinz sponsrar eller stödjer din hemsida är inte tillåtet;
 4. Hyperlänkar tas omedelbart bort om det begärs av Heinz.

Vänligen kontrollera även tillämpliga villkor från din hemsideleverantör.

 

Artikel 8 – Heinz rättigheter

8.1 Heinz förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande, diskvalificera bidrag som Heinz misstänker inte har gjorts i enlighet med dessa Villkor eller andra tillämpliga legala förpliktelser utan att vara ersättningsskyldig för eventuell skada. Heinz beslut kommer att vara slutgiltigt och bindande i alla frågor och är inte föremål för diskussion.

8.2 Heinz förebehåller sig rätten att välja ut alternativ/alternativa vinnare i det fall att vinnare har handlat i strid med dessa Villkor.

8.3 Heinz förbehåller sig rätten, i den utsträckning som tillåts enligt lag, att efter eget gottfinnande ställa in, skjuta upp eller ändra Pristävlingen utan föregående meddelande när så visar sig nödvändigt, utan att vara ersättningsskyldig för eventuell skada.

8.4 Bidraget i Pristävlingen och annat åtföljande material kan användas för inhemsk och privat användning utan föregående medgivande av Heinz.

8.5 Otillåten modifiering av mjukvaruapplikationer som används för Pristävlingen utan föregående medgivande av Heinz ("hacking") är förbjudet. Heinz kommer att hålla dig ansvarig för skada som förorsakas Heinz i detta avseende.

8.6 Pristävlingen eller priserna får inte användas för att:

 1. Uttrycka politiska, religiösa, våldsamma, sexuella eller rasistiska åsikter vilka är olagliga eller står i strid med god moral;
 2. Förolämpa, reta, diskriminera eller göra en sexuell anspelning;
 3. Placera skadlig mjukvara (t.ex. virus eller mask) i Heinzs mjukvara;
 4. Skada Heinz goda namn;
 5. Begå intrång i (immateriella) rättigheter tillhörande tredje part.

 

Artikel 9 – Kontaktuppgifter

9.1 Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål på Pristävlingen, vänligen kontakta:

H.J. Heinz B.V.
Kanongatan 157
254 67 Helsingborg
Sverige
Telefonnummer: 042-400 00 34
E-mail: info@heinz.se

 

Artikel 10 – Övrigt

10.1 Om och i den utsträckning som någon bestämmelse i dessa Villkor inte är juridiskt bindande eller förklaras ogiltig eller förklaras inte kunna upprätthållas av en domstol, ska det inte påverka övriga bestämmelser i dessa Villkor.

10.2 Dessa Villkor ska vara underkastade svensk materiell rätt.

10.3 Alla tvister som uppstår i anledning av dessa Villkor ska anhängiggöras vid Stockholms tingsrätt eller vid den domstol som ligger närmast deltagarens bostadsort.